Daily Archives 2015-11-12

Proporcje zachodzące w pojawianiu się obu płci

Statystyka wykazuje nadwyżkę urodzin noworodków płci męskiej w stosunku 105 albo 106 na 100 noworodków płci żeńskiej. Ta przewaga chłopców zaznacza żają bliźnięta za aoDry zna«, uuuaizajći jc =ł/c’-Ji,ii’1>““ J- i otaczają honorami w przeciwieństwie do innych członków tego samego plemienia. U innych ludów prymitywnych jest znów odwrotnie. W niektórych wypadkach porody wielokrotne są uważane za zły znak i niemowlęta są pozbawiane życia zaraz po urodzeniu. Podobnie ludy cywilizowane mają różne postawy w stosunku do wielokrotnych poiodów. Niektórzy uważają dzieci pochodzące z wielokrotnych porodów za „istoty zwierzęce”, gdy tymczasem inni twierdzą, że dzieci te są obciążone dziedzicznie, a jeszcze inni traktują je jako „przypadki ciekawe z naukowego punktu widzenia”. _ _

czytaj więcej

Metoda kwestionariusza w badaniach dziecka – kontynuacja

Hall przypuszczał, że rodzice, ze względu na możliwości ciągłego obserwowania swoich dzieci, posiadają o nich wartościowe wiadomości, których uzyskanie w badaniach laboratoryjnych lub szkolnych byłoby trudne lub wprost niemożliwe. Wprawdzie, jak wykazał to Hall, uczucia rodziców do swoich dzieci oraz brak umiejętności w posługiwaniu się metodą obserwacji mogą zniekształcać niektóre ważne fakty, jednakże rodzice mogą dostarczyć wiadomości, których nie dałoby się uzyskać w warunkach laboratoryjnych lub szkolnych.

czytaj więcej

Kontrola nad formowaniem się pożądanej płci

Opierając się na stwierdzeniu, że stan hormonalny matki ulega zmianie w zależności od pici płodu, ustalono próbę rozmazu wykrywającą zawartość hormonów estrogenicznych i androgenicznych. Jednakże próba ta nie okazała się zbyt dokładna (Neiburgs, 1947: Neiburgs i Green- blatt, 1949). Jedną z ostatnich i najszerzej propagowanych metod dotyczących przepowiadania pici jest próba badania śliny matki. Test ten jest oparty na twierdzeniu, że pewne chemiczne substancje zawarte w ślinie matki – dokładna zawartość nie jest jeszcze ustalona – wiążą się z istnieniem hormonu płciowego męskiego. Obecność tych substancji, jak wykazano, przepowiada urodzenie się chłopca, natomiast brak ich wiąże się z urodzeniem się dziewczynki. We wstępnych badaniach tym testem dokładność w przepowiadaniu narodzin chłopców wynosiła 98,6fl/o badanych przypadków, natomiast w przypadku dziewcząt stopień dokładności wynosił 95°/o badanych przypadków (Rapp i Richardson, 1952, 1952a), Do obecnych czasów metoda ta okazała się najbardziej dokładna w przepowiadaniu pici nieurodzonych dzieci.

czytaj więcej

Wychowanie musi odpowiadać poziomowi dojrzałości dziecka

Jeżeli wychowanie ma dać korzyści, musi ono odpowiadać Poziomowi dojrzałości dziecka. Często jednak tak nie jest, a przyczyny tego są następujące. Przede wszystkim nie ustalony dokładnie wiek dojrzewania różnych funkcji fizycznych i psychicznych. Ze względu na różnice indywidualne trudno jest, a czasami wprost nie można ustalić z pewnością, jaki wiek jest odpowiedni dla danej jednostki. Ponadto, często pojawiają się fałszywe koncepcje i tendencje, które ustalają plan wychowania dziecka. Tak na przykład, w wielu pokoleniach utrwaliło się przekonanie, że wszystkie dzieci zdolne są do rozpoczęcia nauki czytania, kiedy idą do szkoły, podczas gdy w rzeczywistości niektóre z nich są zdolne do nauki czytania przed rozpoczęciem nauki szkolnej, a inne nie są jeszcze gotowe przez krótszy lub dłuższy okres czasu od chwili rozpoczęcia nauki szkolnej. Nauczyciele często nie doceniają zdolności dziecka i odkładają na później nauczanie trudnych przedmiotów. Jednakże badania nad rozwojem zdolności umysłowych wykazały, że intelektualne zdolności dziecka są już dojrzałe w dwunastym roku życia (Wechsler, 1950).

czytaj więcej

Rozwój społeczny

W filmie tym są podkreślone przyczyny wywołujące zmiany w społecznym zachowaniu się dzieci w różnych okresach ich życia. Sposób, w jaki dzieci bawią się ze sobą, wywiera poważny wpływ na późniejszy ich stosunek do życia. W wieku 1 i lh roku życia małe dziecko jest biernym widzem na scenie życia społecznego. Cieszy się, gdy jest samo, zdobywa doświadczenie w swoim otoczeniu i staje się coraz bardziej niezależne. Dziecka nie należy zmuszać do posłuszeństwa. W wieku dwóch lat dziecko lubi obcować z drugim dzieckiem, ale bawi się jeszcze samo. W wieku trzech lat pojawia się zabawa zespołowa. W tym okresie nie zaznaczają się różnice społeczne wśród dzieci. Kłótnie są częste, ale szybko przemijają. U dzieci trzy- i czteroletnich zaznacza się wzrost wyobraźni w zabawach. Dzieci czteroletnie są dosyć aktywne. Zaznacza się u nich wzrost kontroli mięśni. Różnice w zabawach są wynikiem zachodzących różnic płciowych. W piątym roku życia zabawy mają charakter bardziej zorganizowany i trwały. Pojawiają się tendencje do kierowania zabawą. W szóstym roku życia tworzą się oddzielne grupy dziewcząt i chłopców, a wpływ tych grup na kształtowanie się psychiki dziecka jest duży. Popularność zaznacza się w tym okresie jako cecha osobowości. Wszystkie jednak’ zespoły cech osobowości są jeszcze niewyraźne i zachodzą jedna na drugie. Jednakże w każdym okresie życia zaznacza się coraz to bardziej określona struktura społecznego zachowania się dziecka. Dzieci starsze szukają naturalnych przywódców, a wraz z ich rozwojem społecznym pojawia się konflikt pomiędzy lojalnością w stosunku do grupy a lojalnością w stosunku do rodziny. Z chwilą gdy dziecko zetknie się z problemem społecznym i próbuje go rozwiązać w każdym okresie swojego życia, rozsądek rodziców może dopomóc mu, aby mogło ono łatwiej i szybciej przystosować się do nieuniknionych warunków życia społecznego. Film jest skorelowany z rozdziałem IX i XVI.

czytaj więcej

Pozycja dziecka w rodzinie

Kultura. W celu ustalenia, w jakim stopniu kultura wpływa na rozwój małego dziecka, Dennis (1939, 1940) badał grupę niemowląt Indian szczepu Hopi. Wykazał on, że mimo różnic zachodzących między ich kulturą a kulturą, w jakiej wychowują się niemowlęta amerykańskie, niemowlęta szczepu Hopi wykazały takie same społeczne i motoryczne reakcje jak niemowlęta amerykańskie. Pozytywne reakcje społeczne pojawiły się u dzieci w tym samym wieku życia w obu kulturach. Nieśmiałość i strach przed osobami obcymi wykazywały w tym samym wieku niemowlęta obu kultur. Inne reakcje, porównywane w ten sam sposób, były podobne.

czytaj więcej

Przepukliny i wodniak

Druga co do częstości występowania to przepuklina zwana przez lekarzy pachwinową. Z wnętrza jamy brzusznej, wzdłuż pachwiny, prowadzi do moszny (w przypadku chłopca) wąski kanał, odprowadzający do jąder naczynia krwionośne i odgałęzienia nerwów. Kanał przechodzi przez warstwy mięśni tworzących ścianę brzuszną. Gdy otwory w mięśniach brzusznych są większe niż to przeciętnie bywa, wówczas fragment jelita może zostać wyciśnięty z jamy brzusznej i dostać się do kanału pachwinowego, co dzieje się na ogół wtedy, gdy dziecko napina się lub krzyczy. Jeżeli fragment jelita znajdzie się w kanale pachwinowym, na zewnątrz będzie widoczne uwypuklenie w pachwinie. Jeżeli jelito zejdzie w dół aż do moszny (worka skórnego za prąciem, mieszczącego jądra), powiększa się ona do znacznych rozmiarów. Przepuklina pachwinowa zdarza się też u dziewcząt, choć o wiele rzadziej. Wygląda jak zgrubienie w pachwinie.

czytaj więcej

Jęczmień

Jęczmień to zapalenie mieszka włosowego, w jakim jest osadzona każda rzęsa. Podobny jest do wszystkich innych pryszczy tworzących się na skórze. Powstaje w następstwie wtarcia w powiekę pospolitego zarazka wywołującego stan ropny. Zwykle tworzy się na krostce ropny czubek, który po krótkim czasie pęka. Lekarz może przepisać maść przyspieszającą leczenie i zapobiegającą przenoszeniu się infekcji. Dorosła osoba woli przyłożyć na jęczmień jakiś gorący okład, co może przyspieszyć utworzenie się ropnego czubka i pęknięcie krostki, choć w gruncie rzeczy jest to bez znaczenia. Dziecko nie lubi być dręczone. Główny problem z jęczmieniem polega na tym, że w ślad za pierwszym tworzą się następne, prawdopodobnie dlatego, że pęknięcie krostki powoduje rozsianie się zarazków i zainfekowanie następnych mieszków włosowych. Z tego właśnie powodu staramy się powstrzymywać dziecko od tarcia i dotykania oka w czasie, gdy jęczmień przechodzi w stan ropny, a potem pęka. Gdy dziecku tworzy się jeden jęczmień za drugim, powinno zostać przebadane przez lekarza i mieć zrobioną analizę moczu. Powstawanie jęczmienia dowodzi czasami, że dana osoba ma z jakichś powodów w ogóle zmniejszoną odporność.

czytaj więcej