Daily Archives 2015-12-04

Przyczyny poronień

Współczesne badania naukowe rzucają światło na przyczyny poronień i okres, w którym one najczęściej się pojawiają. Chociaż nie zdołano ustalić częstotliwości poronień powstałych na skutek poszczególnych przyczyn, za najważniejsze uznano następujące przyczyny: osłabiona plazma zarodnikowa, która powstała z nieprawidłowych chromosomów zawartych w jaju lub plemniku, niepomyślne warunki fizjologiczne w momencie poczęcia albo niektóre wewnętrzne warunki środowiskowe, dotyczące przymocowywania się i wczesnego rozwoju zapłodnionego jaja, niektóre anormalności budowy kobiecych organów płciowych, wielokrotne ciąże, ostre choroby matki, jak na przykład zapalenie płuc, czynnik Rh, brak witamin, złe odżywianie się, niedoczynność tarczycy i brak progesteronu. Jeżeli przy czyną poronienia jest słaba witalność zapłodnionego jaja, przeważnie występuje ono we wczesnym okresie płodowym. Jeżeli natomiast zapłodnione jajo jest normalne, ale warunki środowiskowe, w których jajo rozwija się, są z jakiejś przyczyny niesprzyjające, poronienie następuje przeważnie w trzecim lub w czwartym miesiącu ciąży, przy czym największą częstotliwość obserwuje się między 10 a 11 tygodniem ciąży (Ratcliff, 1950: Gutmacher, 1955). Rysunek 11 przedstawia okres, w którym następują poronienia. Spośród wszystkich anormalnych warunków środowiskowych, wpływających na złe umiejscowienie się normal- nego embrionu w ścianach macicy, najważniejszym czynnikiem jest brak progesteronu.

czytaj więcej

Towarzystwa zajmujące się badaniami dziecka

Dzięki wpływom Halla, dziecko zaczęto traktować jako odrębną jednostkę i prowadzić badania nad jego zdolnościami fizycznymi i umysłowymi nie uwzględniając jego wychowania. Tego rodzaju poglądy rozszerzyli w kraju studenci Iialla po skończonych studiach na Uniwersytecie Clark. Wkrótce zainteresowania badaniami dziecka przekształciły się w stałe zajęcia grupy psychologów i wychowawców. Ze szkół i uniwersytetów zainteresowania te przedostały się do rodziców.

czytaj więcej

Wiek dwudziesty

Wiek dwudziesty nazywa się czasami „wiekiem dziecka”. W bieżącym stuleciu napisano i przeprowadzono znacznie więcej poważnych badań nad dzieckiem niż w ciągu jakiegoś innego okresu w historii świata. Z czasem przedmiot badań stał się tak ważny, iż można śmiało powiedzieć, że dom i szkoła zaczęły skupiać się wokół dziecka. W pierwszych kilku latach bieżącego stulecia zaznaczyły się jeszcze szeroko rozpowszechnione zainteresowania popularnymi badaniami dziecka. Wraz z założeniem Instytutu przy Uniwersytecie w stanie Iowa w 1917 roku pojawił się nowy, naukowy kierunek badań.

czytaj więcej

Zaburzenia w oddawaniu moczu

Moczenie nocne nie jest stanem chorobowym, lecz objawem. Przyczyn jest wiele i wiele jeszcze wokół nich niejasności. W 4 przypadkach na 5 problem dotyczy chłopców, przy czym 10% chłopców oddaje mocz w czasie snu jeszcze w 12 roku życia. U większości z nich bezwiedne moczenie się ustępuje w okresie pokwitania. Tylko nieliczne przypadki wiążą się ze schorzeniami organicznymi. Występują wtedy określone objawy, jak niezdolność do trzymania moczu także w ciągu dnia, co staje się wystarczającym sygnałem dla lekarza. Przeważająca jednak większość przypadków wiąże się z najrozmaitszymi napięciami psychicznymi wieku dziecięcego.

czytaj więcej

Implikacje

Zgodnie z poglądami Gesella (1952), „… nie należy czynić wyraźnego podziału pomiędzy czynnikami dojrzewania a czynnikami środowiskowymi. Wyposażenie fizyczne i środowisko kulturowe współdziałają… Są jednak dowody wskazujące na dokładny plan rozwoju, który jest kierowany przez wrodzoną, dynamiczną strukturę, składającą się z dziedzicznych cech gatunku i cech rodzinnych. Z tej właśnie przyczyny dziecko pochodzące z danego pnia rodowego i należące do danej kultury będzie przejawiało w okresie dojrzewania właściwości, które są bardziej lub mniej typowe dla grupy, jak również właściwości, charakterystyczne dla danej jednostki”.

czytaj więcej

Współzawodnictwo pomiędzy rówieśnikami i rodzice

Stosunki zachodzące pomiędzy rodzeństwem i wpływ ich na kształtowanie się osobowości (22 min.). Na podstawie szczegółowych obserwacji indywidualnych przypadków, film ukazuje stosunki panujące między braćmi i siostrami w ciągu lat ich rozwoju. Stosunki te są ważnym czynnikiem w kształtowaniu się osobowości. Film ten przedstawia kształtowanie się osobowości najstarszego dziecka w licznej rodzinie, przeżycia środkowego dziecka w rodzinie, rozwój osobowości dziewczynki, która była wychowywana według przyjętego modelu, rozwój dziewczynki uświadamiającej sobie, że rodzice jej woleliby chłopca. Stosunki panujące wśród rodzeństwa ilustruje przykład chłopca, którego brat jest bardziej uzdolniony, dziewczynki mającej bardziej popularną i ładniejszą siostrę oraz chłopca, który odczuwa, że dziadkowie wolą więcej siostrę niż jego. Choroba albo slaby stan zdrowia jednego dziecka w rodzinie może wywierać wpływ na rozwój innego dziecka w taki sam sposób, jak to dzieje się w przypadku dziecka, którego brat jest zbyt ochraniany przez rodziców, albo też dziecka, którego siostra była otaczana specjalną opieką w czasie długiej i poważnej choroby. Wiedza i rozumienie tych złożonych czynników stanowi ważną pomoc w wychowaniu dziecka w okresie dziecięctwa i młodości. Film ten jest skorelowany z rozdziałami XV i XVI.

czytaj więcej

Reakcje ogólne

To, co się często nazywa „reakcjami ogólnymi”, nie jest niczym’innym, jak również odruchami, które obejmują więcej elementów ciała niż tak zwane odruchy bezwarunkowe proste. Jednakże tak samo jak i odruchy bezwarunkowe proste są one gotowe do działania od urodzenia. Są także bezpośrednimi reakcjami na bodźce czy to zewnętrzne czy wewnętrzne. Spośród nich do najbardziej powszechnych należą:

czytaj więcej

Proporcje tułowia

Zbyt powolny rozwój górnych części ciała niemowlęcia powoduje zachwianie właściwej równowagi ciała, co musi być wyrównane, zanim niemowlę zacznie siadać, stawać lub chodzić. Zmiana w proporcjach, istotna dla uzyskania dobrej równowagi, zaznacza się stopniowym wydłużaniem się tułowia i nóg. W budowie ciała zachodzą szybkie zmiany w czasie pierwszych lat życia. W pierwszym reku życia niemowlę jest grube. Jest to rezultat większego wzrostu obwodu i rozwoju poprzecznego niż rozwoju długości ciała. Przejawia się to w tym, że przybywanie na wadze jest w tym wieku proporcjonalnie większe aniżeli wzrost długości (Bayley i Davis, 1934), Od czwartego do ósmego roku życia zaznacza się stopniowy spadek wagi. Jest to okres zahamowania przyrostu wagi (Meredith, 1953).

czytaj więcej

Czysta woda i mydło na skaleczenia i zadrapania

Najlepszy sposób na zadrapania i drobne skaleczenia to przemyć je zmoczoną w czystej wodzie i namydloną watą lub czystą szmatką. Następnie należy spłukać mydło dużą ilością czystej wody. Zapytajcie lekarza przy najbliższej okazji, czy woda, którą macie w domu, jest dostatecznie czysta i nadaje się do przemywania ran. Jeśli nie, można trzymać w domu butelkę z 3% wodą utlenioną, która posłuży do przemycia mydłem i spłukania zranionego miejsca.

czytaj więcej

Ruchy specyficzne

Warunki środowiskowe, Na aktywność noworodka wpływają również warunki środowiskowe. Światło jest czynnikiem utrudniającym normalne zachowanie się dziecka, a nasilenie światła wpływa jeszcze bardziej pobudzająco. Ciemność natomiast zmniejsza aktywność ciała, zwłaszcza gdy dziecko przechodzi z pokoju jasnego do ciemnego (Irwin i Weiss, 1934: Redfield, 1939 a: Irwin, 1941). Bodźce dźwiękowe wpływają również na aktywność małych dzieci. Barwa bodźca jest mniej ważna niż jego siła i czas trwania dźwięku. Dzieci płaczące reagują najsłabiej na bodźce dźwiękowe, gdy tymczasem niemowlęta czuwające i mało aktywne reagują najsilniej (Pratt, 1954 a: Stubbs, 1934). Aktywność noworodka jest ograniczona ubraniem i przykryciem. Gdy czynniki te zostaną usunięte, aktywność wzrasta (Irwin i Weiss, 1934 a). Nie wydaje się, ażeby aktywność organizmu zależała od zmiany temperatury wahającej się między 74 a 88° F, albo od zmian wilgotności wynoszącej 22 do 90% (Pratt, 1930).

czytaj więcej