Daily Archives 2015-12-06

Wpływ Freuda

Wpływ Freuda, który podkreślał ważność okresu dziecięctwa, jest znacznie większy niż się powszechnie uważa. W celu wykrycia przyczyn złego przystosowania się dorosłych do środowiska, Freud zajmował się analizą przeżyć swoich pacjentów z okresu dzieciństwa. Kiedy wykazał, że w dużej większości analizowanych przypadków złe przystosowanie się dorosłych do warunków środowiskowych było bezpośrednio związane z nieprzyjemnymi przeżyciami z lat dziecięcych, wówczas wyprowadził wniosek, że dzieciństwo jest podstawowym okresem życia, w ciągu którego pojawiają się pomyślne lub niepomyślne właściwości osobowości.

czytaj więcej

Koniec drugiego miesiąca księżycowego – kontynuacja

Kończyny górne mają łokcie i splątane palce, a nogi mają kolana i także splątane palce. Ogon embrionu osiąga w tym okresie maksymalny rozwój, a po tym okresie rozwój cofa się. Większość mięśni ciała jest uformowana, a niektóre z nich, specjalnie mięśnie rąk i nóg, są zdolne do funkcjonowania. Embrion w tym czasie nie ma żadnych kości. Jest tylko chrząstka, z której rozwinie się kręgosłup, żebra, obojczyk, kości ramienia i nóg. Chrząstki te mają taki sam kształt, jak kości, które później z nich się wykształcą. W środku każdej chrząstki znajduje się cieniutka warstwa twardej kości, której powierzchnia w następnych miesiącach będzie się coraz bardziej rozszerzać w kierunku zewnętrznym, podczas gdy chrząstka będzie degenerować się i zanikać.

czytaj więcej

Kwarantanna lub izolacja z powodu choroby zakaźnej

Ze względów zasadniczych dobrze jest trzymać chore dziecko z dala od innych osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie, a opiekować się nim powinna stale jedna i ta sama osoba. Po pierwsze w ten sposób można uchronić od zakażenia pozostałe osoby – dorosłych i dzieci – które nie przechodziły danej choroby. (Jeżeli dzieci miały kontakt z chorym, zanim jeszcze było wiadomo, o jaką chorobę chodzi, prawdopodobnie i tak zachorują, ale mimo wszystko lepiej jest nie narażać ich na dalszy, ciągły i niepotrzebny kontakt.) Po drugie, w ten sposób dzieci nie będą przenosić zarazków na otoczenie poza domem. Żeby nie było wątpliwości, wspomnę, iż ryzyko przeniesienia zarazków przez osobę zdrową na osoby poza domem jest minimalne w przypadku odry, ospy wietrznej i krztuśca, choć może się to zdarzyć, jeżeli od kontaktu z chorym upłynie mniej niż pół godziny. Natomiast w przypadku płonicy jest już ważniejsze, żeby tylko jedna osoba dorosła zajmowała się chorym dzieckiem, ponieważ paciorkowce wywołujące tę chorobę mogą pozostawać w gardle nosiciela przez dłuższy czas. Im mniej osób przejmie te bakterie od chorego dziecka, tym mniejsze jest ryzyko przeniesienia ich na otoczenie. Trzeci wzgląd przemawiający za odizolowaniem dziecka to uchronienie jego samego od zetknięcia się z innego rodzaju zarazkami, co mogłoby powikłać przebieg choroby. W przypadku płonicy, błonicy i innych cięższych chorób zakaźnych odnośne władze sanitarne mogą wydawać zarządzenia dotyczące dodatkowych środków ostrożności.

czytaj więcej

Metody badań nad dziećmi

W dwudziestym wieku pojawiły się pewne określone tendencje badań nad dzieckiem. Spośród tych tendencji omówimy piąć, z których każda w poważnym stopniu przyczyniła sią do rozwoju psychologii dziecka jako nauki.

czytaj więcej

Metoda autobiograficzna w badaniach dziecka

Metodę tę określa się często jako „metodę retrospekcyjną”, ponieważ wymaga ona spojrzenia ‚wstecz na przebieg całego życia jednostki, usiłuje powiązać wspomnienia dziecięce w bardziej lub mniej pełną historię życia. Przypomina ona metodę biograficzną, z tą jednak różnicą, że przedstawiając rozwój dziecka specjalnie uwzględnia niektóre ważne cechy. Jednakże w porównaniu z metodą biograficzną ukazuje ona raczej materiały związane z życiem samego biografa, niż materiały dotyczące innych osób, które były obserwowane przez tegoż biografa.

czytaj więcej

Metoda kontrolowanej obserwacji

Metoda indywidualnej diagnozy może być uważana za jedną z najbardziej dokładnych i dostępnych obecnie metod badań dziecka. Ma ona jednak ograniczone zastosowanie. Może być bowiem używana tylko przez psychologów o wysokich kwalifikacjach, którzy znają dzieci trudne i wiedzą, jak postępować w takich przypadkach. Jest to metoda, która wymaga bardzo wiele cierpliwości i nieograniczonego czasu na przeprowadzanie możliwie dokładnych badań nad dzieckiem. Ze względu na to, że jest ona stosowana głównie w przypadkach trudnych, wykorzystuje się ją raczej do badań dziecka trudnego niż normalnego, przeciętnego.

czytaj więcej

WIELKOŚĆ CIAŁA

Wielkość ciała określa się za pomocą pomiarów wysokości i wagi. Chociaż pomiary te są zgodne z ogólną prawidłowością rozwojową, to znaczy, że małemu przyrostowi wagi towarzyszy mały przyrost wysokości, a szybkiemu przyrostowi wysokości towarzyszy także szybki przyrost wagi, to jednak ogólny wzrost wysokości od urodzenia do dojrzałości jest mniejszy niż ogólny przyrost wagi. Ustalono, że ogólna wysokość powiększa się 3Va raza, podczas gdy waga wzrasta 20 razy (Merry i Merry, 1950). Wzrost wielkości ciała u chłopców i dziewcząt w różnych okresach życia przedstawia rys. 19.

czytaj więcej

Zanieczyszczanie się

Zanieczyszczanie bielizny kałem nie jest samo w sobie chorobą, podobnie jak moczenie się, lecz objawem. Część takich przypadków dotyczy dzieci, które nie nauczyły się jeszcze kontroli nad wypróżnieniami. (Zob. punkty 424 – 439.) Zastosowanie się do wskazówek podanych w tych punktach, a także pomoc pediatry opiekującego się dzieckiem, powinny rozwiązać sytuację stosunkowo łatwo.

czytaj więcej