Daily Archives 2015-12-15

Historia psychologii dziecka

Psychologia dziecka, która bada rozwój dziecka od chwili poczęcia aż do dojrzałości, jest uznana dzisiaj za jedną z najważniejszych, wyspecjalizowanych gałęzi badań psychologicznych. Stanowi ona dziedzinę badań nad dzieckiem, które polegają na stosowaniu kontrolowanej obserwacji i eksperymentu. Zainteresowania badaniami naukowymi nad dzieckiem pochodzą z wielu źródeł, a szczególnie z takich dziedzin, jak: medycyna, wychowanie, psychiatria, higiena psychiczna, socjologia i religia. Wiadomości dostarczone przez każdą z tych dziedzin umożliwiły psychologowi rozwinięcie swoich własnych badań oraz uformowanie pełnego, typowego obrazu rozwoju normalnego dziecka, jak też dziecka odbiegającego od normy.

czytaj więcej

Nadpobudliwość

Wiele uwagi poświęca się ostatnio problemowi dziecka nadpobudliwego, zwłaszcza takiego, które ma trudności ze skupieniem uwagi w szkole. Niektórzy lekarze i nauczyciele oraz autorzy popularnych artykułów z tego zakresu kojarzą nadpobudliwość z pojęciem „minimalnego uszkodzenia mózgu”. Pojęcie to jednak jest tak niejasne i szerokie, że nieomal pozbawione znaczenia. Z pewnością uszkodzenia mózgu manifestują się szczególnego rodzaju zachowaniami i objawami neurologicznymi (porażenie mózgowe jest tego najlepszym przykładem). Jednakże u większości dzieci, u których rozpoznano „minimalne uszkodzenie mózgu”, nie ma określonych objawów chorobowych: tak więc tego typu rozpoznanie można uważać za wygodną hipotezę, na dodatek wprowadzającą prawdopodobnie w błąd. Co więcej, u dzieci, które w czasie porodu przebyły rzeczywiście uszkodzenie mózgu, nie spotyka się nadpobudliwości.

czytaj więcej

Choroby zmyślone

Choroby z powodu migdałów i anedoidów są mniej częste w okresie adolescencji to ze względu na fakt, że tego rodzaju choroby występują przeważnie w okresie dziecięcym (Lund i inni, 1946). Dziewczęta wykazują większą skłonność do chorób niż chłopcy, szczególnie w okresie adolescencji, ponieważ dziewczęta w mniejszym stopniu niż chłopcy biorą udział w ćwiczeniach hartujących i kształtujących ich ciało (Lund i inni, 1946). Dziewczęta częściej cierpią na zaburzenia jelitowo-żołąd- kowe i na zaburzenia wydzielania dokrewnego. Chociaż dzieci urodzone jako pierwsze nie wyróżniają się większą podatnością na choroby niż dzieci urodzone jako następne, to jednak cierpią częściej na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia, alergie i astmę. Przypuszcza się, że jest to wynikiem postawy przeczulonych rodziców w stosunku do pierworodnego dziecka (Kingsley i Reynolds, 1949).

czytaj więcej

Wiek w latach dwudziestego roku życia czasie

Bezpośrednio po urodzeniu różne części ciała różnią się między sobą. Jeżeli ciało dziecka ma uzyskać proporcje ciała dorosłego, muszą zachodzić różnice w tempie rozwoju. Rozwój umysłowy i fizyczny zaznacza się u dzieci w indywidualnym tempie w różnych fazach i osiąga dojrzałość w różnym czasie. Wzrost niektórych części ciała może być szybki, gdy tymczasem innych części ciała może być powolny lub nawet przerywany okresami zastoju (Wishik, 1950). Tak więc stosunek wielkości organów ciała zmienia się w różnych okresach życia.

czytaj więcej