Daily Archives 2015-12-22

SŁABE STRONY BADAŃ NAD DZIECKIEM CZ. II

Trudności w zdobywaniu dzieci do badań naukowych. Dziwne się to może wydawać, niemniej jednak jest prawdziwe, że problem zdobywania dużych liczebnie i naturalnych grup dzieci do badań naukowych był trudny, a często wprost niemożliwy do rozwiązania. Do ostatnich czasów bardzo poważne trudności sprawiały badania dzieci w wieku przedszkolnym. W tym okresie na ogół wszystkie porody odbywały się w domu, w związku z czym zdobycie niemowląt do badań naukowych było prawie niemożliwe. Tak samo niedostępne dla badań naukowych były dzieci, które nie uczęszczały do szkoły, lecz uczyły się w domu lub bawiły się z sąsiednimi dziećmi w małych grupach.

czytaj więcej

ROZWÓJ FIZYCZNY NOWORODKA CZ. II

Noworodki murzyńskie są nieco mniejsze niż noworodki ludności białej, na co wpływają głównie czynniki ekonomiczne (Scott i inni, 1950). 3) Kolejna pozycja dziecka w rodzinie wpływa na wielkość noworodków w ten sposób, że pierwsze dziecko jest zazwyczaj mniejsze niż następne. Porównując dzieci urodzone jako pierwsze z dziećmi urodzonymi w kolejności jako piąte i dalsze zauważono, że dzieci pierwsze były o 1% krótsze i 9% lżejsze niż dzieci urodzone jako dalsze (Meredith, 1950). 4) Aktywność płodu, szczególnie gdy jest nadmierna, może znacznie obniżyć normalną wagę w stosunku do długości (Sontag, 1940, 1941, 1946).

czytaj więcej

Wyniki uczenia się zależą od dojrzewania – kontynuacja

Należy również podkreślić, że poznanie roli, jaką odgrywa dojrzewanie w rozwoju dziecka, powoduje praktyczne konsekwencje dotyczące wychowania dziecka. Znajomość roli dojrzewania wykaże, w jakim okresie powinno się rozpocząć ćwiczenia oraz w jakiej kolejności powinny się one odbywać. Gdy dziecko nie ma odpowiedniego wieku lub nie jest dojrzałe, aby móc korzystać z nauczania, wówczas ma ono dla niego małą wartość i wszelki wysiłek w nauczaniu jest stratą czasu ze strony nauczyciela (Jersild i Bienstock, 1935). W dodatku przedwczesne zmuszanie dziecka do uczenia się wywołuje u niego upór, negatywne zachowanie się, które przeszkadza mu w uzyskaniu właściwych wyników, a nawet może opóźnić nauczanie. Natomiast, gdy dziecko uzyska konieczną dojrzałość, wówczas rozpoczęcie nauczania daje oszczędność czasu i wysiłku, a postawa dziecka do uczenia się jest bardziej przychylna. Gdy dziecku nie pozwalamy uczyć się w tym czasie, kiedy ono jest do tego przygotowane, wówczas jego zainteresowania mogą łatwo osłabnąć. Gdy wreszcie pozwolimy dziecku uczyć się, zainteresowania jego są już tak słabe, że nie zechce ono zdobyć się na wysiłek potrzebny do uzyskania pomyślnego wyniku w uczeniu się. Zgodnie z poglądami Bluma (1952), gotowość rozwojowa jest to:

czytaj więcej

Odchylenia w rozwoju fizycznym – kontynuacja

Brak aktywnego udziału w życiu społecznym grupy prowadzi często do przejadania się jako do pewnej formy kompensacji (Bruch, 1940, 1941, 1943: Bruch i Touraine, 1940: Bronstein i inni, 1942: Spock, 1953). Ścisły związek pomiędzy otyłością a osobowością Bruch wyjaśniał następująco: „Przejadanie się jest często stosowane w celu pokonania niepokoju i zaspokojenia agresywnych impulsów przez dzieci, które wyrastały w nieodpowiednich warunkach utrudniających przystosowanie się i nie miały emocjonalnego poparcia ze strony tych osób, od których były najbardziej zależne”. Sontag (1946) podkreślał, że znaczne odchylenia od przeciętnych rozmiarów ciała mogą silnie wpływać na zachowanie się dziecka. „Nieświadome okrucieństwo dzieci w stosunku do tych osób, których budowa ciała znacznie odbiega od przeciętnych norm w zakresie wielkości, kształtu lub funkcji, może być ważnym czynnikiem emocjonalnego nieprzystosowania się dzieci, u których brak jest harmonii ciała”.

czytaj więcej

Badania nad okresem od urodzenia do dojrzałości

Badania nad okresem od urodzenia do dojrzałości, w którym zmienia się kształt włosów, ujawniły, że włosy zmieniają się z okrągłych na owalne w ciągu pierwszych pięciu lat życia. Po tym okresie w zmianie kształtu włosów nie ma ustalonej prawidłowości. Grubość włosów wzrasta w szybkim i dosyć jednostajnym tempie w ciągu pierwszych trzech lat życia, potem w tempie niejednostajnym i wolniejszym (Trotter i Dug- gins, 1948). Scammon i Calkins (1929) twierdzą, że są cztery główne rodzaje wzrostu, przy czym każdy ma swoje własne następstwo i tempo. Wymieniają oni cztery następujące rodzaje wzrostu: ogólny albo szkieletowy, nerwowy, limfatyczny i rozrodczy. Mięśnie, kości, płuca oraz organy rozrodcze wzrastają w szybkim tempie, w przybliżeniu około dwadzieścia razy więcej w ciągu lat rozwojowych, podczas gdy oczy, mózg i inne organy rozwijają się znacznie słabiej, ponieważ są one bardziej rozwinięte zaraz po urodzeniu. Gałka oczna, na przykład, uzupełnia najbardziej swój wzrost podczas pierwszych 5 lat życia, a mózg w ciągu pierwszych 10 lat, natomiast serce i inne organy wymagają więcej niż 20 lat do osiągnięcia swojej dojrzałości.

czytaj więcej

Badania nad zniekształceniami

Najwięcej tego rodzaju wiadomości uzyskano z badań nad rozwojem nienormalnego zarodka lub na podstawie wywołanych eksperymentalnie zmian w organizmie niższych zwierząt. Nie można badać eksperymentalnie normalnego zarodka ludzkiego zmieniając środowisko w taki sposób, ażeby zobaczyć, jaki wpływ wywierają te zmiany na jego rozwój. Tego rodzaju metoda była zastosowana w badaniach nad zwierzętami i oświetliła pewne problemy, które dotychczas fałszywie wyjaśniano lub co do których nie można było uzyskać właściwych informacji. Na skutek zastosowania zmian w warunkach środowiskowych, niedostarczenia dostatecznej ilości tlenu i promieni ultrafioletowych, udało się eksperymentalnie wykształcić dziwolągi, to jest jednostki w znacznym stopniu odbiegające w formie i strukturze od zwykłego typu danego gatunku.

czytaj więcej

Skutki porodu – kontynuacja

Badania nad starszymi dziećmi i młodzieżą urodzoną za pomocą narzędzi wykazały, że przejawiały one więcej niewłaściwych cech osobowości niż te, które urodziły się w sposób naturalny. Nadmierna aktywność, nadmierna ruchliwość, złość, roztargnienie, podniecenie, defekty mowy, szczególnie takie jak jąkanie, słaba koncentracja uwagi występowały częściej u dzieci urodzonych za pomocą kleszczy niż u tych, które rodziły się w sposób naturalny (Wile i Davis, 1941: Despert, 1946: Boland, 1951).

czytaj więcej

Bóle stawowe i tzw. wzrostowe bóle wieku dziecięcego

Niegdyś skargi dzieci na „bóle wzrostowe” w nogach i rękach uważano za zjawisko naturalne i nie przywiązywano do nich większej wagi. Zdarza się, że między 2 a 5 rokiem życia dziecko budzi się z płaczem, skarżąc się na ból w kolanie lub w łydce. Zwykle zdarza się to późnym wieczorem, ale bywa, iż powtarza się noc w noc całymi tygodniami. Często przypuszcza się, że chodzi po prostu o skurcze w łydkach.

czytaj więcej

Kontrola motoryki

Jak wykazano, noworodki urodzone przedwcześnie są w pewnym stopniu cofnięte w rozwoju czynności motorycznych w porównaniu z noworodkami urodzonymi w normalnym terminie. Są one opóźnione, szczególnie gdy chodzi o zastosowanie palca wskazującego do pokazywania i do uchwytu szczypcowego. Przy kontroli postaw}7, zręczności i motoryki okazało się, że ich rozwój jest opóźniony. Ruchy

czytaj więcej

WRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA

Trudno jest określić, jakich wrażeń może doznawać noworodek zaraz po urodzeniu. Ze względu jednak na to, że wrażenia można najlepiej badać metodą introspekcyjną, a metody tej nie można stosować w okresie, gdy dziecko jeszcze nie mówi, nie można dokładnie określić, jakie wrażenia ma noworodek, ani porównać ich z wrażeniami dzieci starszych i dorosłych. W eksperymentalnych badaniach nad noworodkiem, ogólne kryteria, stosowane przy określaniu obecności lub nieobecności zdolności sensorycznych, dotyczą tylko reakcji motorycznych na bodźce zmysłowe, które można normalnie wywołać drogą pobudzenia narządów zmysłowych.

czytaj więcej