Monthly Archives Grudzień 2015

Badania nad okresem od urodzenia do dojrzałości

Badania nad okresem od urodzenia do dojrzałości, w którym zmienia się kształt włosów, ujawniły, że włosy zmieniają się z okrągłych na owalne w ciągu pierwszych pięciu lat życia. Po tym okresie w zmianie kształtu włosów nie ma ustalonej prawidłowości. Grubość włosów wzrasta w szybkim i dosyć jednostajnym tempie w ciągu pierwszych trzech lat życia, potem w tempie niejednostajnym i wolniejszym (Trotter i Dug- gins, 1948). Scammon i Calkins (1929) twierdzą, że są cztery główne rodzaje wzrostu, przy czym każdy ma swoje własne następstwo i tempo. Wymieniają oni cztery następujące rodzaje wzrostu: ogólny albo szkieletowy, nerwowy, limfatyczny i rozrodczy. Mięśnie, kości, płuca oraz organy rozrodcze wzrastają w szybkim tempie, w przybliżeniu około dwadzieścia razy więcej w ciągu lat rozwojowych, podczas gdy oczy, mózg i inne organy rozwijają się znacznie słabiej, ponieważ są one bardziej rozwinięte zaraz po urodzeniu. Gałka oczna, na przykład, uzupełnia najbardziej swój wzrost podczas pierwszych 5 lat życia, a mózg w ciągu pierwszych 10 lat, natomiast serce i inne organy wymagają więcej niż 20 lat do osiągnięcia swojej dojrzałości.

czytaj więcej

Badania nad zniekształceniami

Najwięcej tego rodzaju wiadomości uzyskano z badań nad rozwojem nienormalnego zarodka lub na podstawie wywołanych eksperymentalnie zmian w organizmie niższych zwierząt. Nie można badać eksperymentalnie normalnego zarodka ludzkiego zmieniając środowisko w taki sposób, ażeby zobaczyć, jaki wpływ wywierają te zmiany na jego rozwój. Tego rodzaju metoda była zastosowana w badaniach nad zwierzętami i oświetliła pewne problemy, które dotychczas fałszywie wyjaśniano lub co do których nie można było uzyskać właściwych informacji. Na skutek zastosowania zmian w warunkach środowiskowych, niedostarczenia dostatecznej ilości tlenu i promieni ultrafioletowych, udało się eksperymentalnie wykształcić dziwolągi, to jest jednostki w znacznym stopniu odbiegające w formie i strukturze od zwykłego typu danego gatunku.

czytaj więcej

Skutki porodu – kontynuacja

Badania nad starszymi dziećmi i młodzieżą urodzoną za pomocą narzędzi wykazały, że przejawiały one więcej niewłaściwych cech osobowości niż te, które urodziły się w sposób naturalny. Nadmierna aktywność, nadmierna ruchliwość, złość, roztargnienie, podniecenie, defekty mowy, szczególnie takie jak jąkanie, słaba koncentracja uwagi występowały częściej u dzieci urodzonych za pomocą kleszczy niż u tych, które rodziły się w sposób naturalny (Wile i Davis, 1941: Despert, 1946: Boland, 1951).

czytaj więcej

Bóle stawowe i tzw. wzrostowe bóle wieku dziecięcego

Niegdyś skargi dzieci na „bóle wzrostowe” w nogach i rękach uważano za zjawisko naturalne i nie przywiązywano do nich większej wagi. Zdarza się, że między 2 a 5 rokiem życia dziecko budzi się z płaczem, skarżąc się na ból w kolanie lub w łydce. Zwykle zdarza się to późnym wieczorem, ale bywa, iż powtarza się noc w noc całymi tygodniami. Często przypuszcza się, że chodzi po prostu o skurcze w łydkach.

czytaj więcej

Kontrola motoryki

Jak wykazano, noworodki urodzone przedwcześnie są w pewnym stopniu cofnięte w rozwoju czynności motorycznych w porównaniu z noworodkami urodzonymi w normalnym terminie. Są one opóźnione, szczególnie gdy chodzi o zastosowanie palca wskazującego do pokazywania i do uchwytu szczypcowego. Przy kontroli postaw}7, zręczności i motoryki okazało się, że ich rozwój jest opóźniony. Ruchy

czytaj więcej

WRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA

Trudno jest określić, jakich wrażeń może doznawać noworodek zaraz po urodzeniu. Ze względu jednak na to, że wrażenia można najlepiej badać metodą introspekcyjną, a metody tej nie można stosować w okresie, gdy dziecko jeszcze nie mówi, nie można dokładnie określić, jakie wrażenia ma noworodek, ani porównać ich z wrażeniami dzieci starszych i dorosłych. W eksperymentalnych badaniach nad noworodkiem, ogólne kryteria, stosowane przy określaniu obecności lub nieobecności zdolności sensorycznych, dotyczą tylko reakcji motorycznych na bodźce zmysłowe, które można normalnie wywołać drogą pobudzenia narządów zmysłowych.

czytaj więcej

Opatrunki i bandażowanie

Pogryzienie przez zwierzęta. Należy szybko skontaktować się z lekarzem. Pierwsza pomoc, jakiej można udzielić, jest taka sama, jak przy skaleczeniu. Ważne jest, żeby nie stracić śladu owego zwierzęcia, ponieważ należy się upewnić, czy nie jest chore na wściekliznę. Jeśli zwierzę jest chore lub nie można go odszukać, lekarz zleca szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Błonica (dyfteryt) i paraliż dziecięcy

Błonica jest poważną chorobą, ale zachorowania można z łatwością uniknąć. Jeżeli dziecku 3-krotnie wstrzyknie się szczepionkę w niemowlęctwie i potem przypominające dawki – około roku życia, między 4 a 6 rokiem życia, a potem co 10 lat – praktycznie nie ma możliwości, aby zachorowało na błonicę. Choroba zaczyna się od ogólnie złego samopoczucia, bólu gardła i gorączki. Brudnobiałe plamki pojawiają się na migdałkach, przechodząc niekiedy na całe gardło. Zdarza się, że błonica zaczyna się w krtani, co objawia się chrypką i szczekającym kaszlem: oddychanie jest płytkie i utrudnione. Jak zawsze w przypadku bólu gardła, gorączki czy jakichkolwiek objawów krupowych należy natychmiast wezwać lekarza. Postępowanie w każdym przypadku podejrzanym o błonicę polega na natychmiastowym podaniu surowicy oraz innych leków. Do zachorowania dochodzi w tydzień po kontakcie.

czytaj więcej

Rozój embrionu w wfazie zarodkowej

Od piątego miesiąca do okresu płodowego rozwój struktur nerwowych obejmuje rozwój aksonów i dendrytów, zmiany w synapsach i powstawanie warstwy myelinowej, ochraniającej włókna nerwowe. Dzięki tym zmianom możliwe jest uformowanie się dróg nerwowych, z których jedne funkcjonują przed urodzeniem, inne w momencie urodzenia, a jeszcze inne nie wcześniej, jak po urodzeniu. Najwcześniej dojrzewają włókna związane z podstawowymi odruchami i kontrolą wegetatywną, jak na przykład w przypadku uderzeń serca. Dojrzewanie systemu nerwowego zachodzi najwcześniej w rdzeniu pacierzowym, później w mię- dzymózgowiu, a na końcu w różnych innych okolicach kory mózgowej. Nie wszystkie części mózgu rozwijają się w tym samym czasie. Okolice kontrolujące czynności motoryczne rozwijają się znacznie wcześniej w stosunku do innych części mózgu (Carmichael, 1954).

czytaj więcej

Ruchy ciała towarzyszące krzykowi

Jak wskazuje omówiona powyżej lista reakcji ogólnych, noworodek jest zdolny do wykonywania dużej ilości ruchów. Ruchy te charakteryzuje to, że są one mniej lub bardziej nieokreślone, bezcelowe i nieskoordynowane. Są one podstawą, z której poprzez uczenie się w okresie niemowlęcym i dziecięcym wykształcą się stopniowo różne wysoko skoordynowane sprawności. różni się pod względem intensywności, długości i zależy częściowo od siły głosu niemowlęcia, a częściowo także od zewnętrznych oraz wewnętrznych bodźców, które je wywołują.

czytaj więcej

Różnice w wielkości ciała

Waga dziecka w każdym okresie zależy w pewnym stopniu od b ud o w y ciała. Chociaż jest wiele typów budowy ciała, to jednak można wyróżnić trzy główne typy: endomorficzny – charakteryzujący się tendencją do tycia: mezomorficzny – o ciężkiej prostokątnej budowie ciała i ektomorficzny – odznaczający się cienką i długą budową, szczupłymi mięśniami i długimi, cienkimi kośćmi (Sheldon i inni, 1940). Przy określaniu normalnej wagi dziecka musi być wzięta pod uwagę konstytucja ciała. Typ mezomorficzny na przykład powinien ważyć więcej w stosunku do swojej wysokości niż typ ektomorficzny. Stosunek wagi do budowy ciała jest przedstawiony na rys. 20. W celu określenia właściwej wagi dziecka, można używać najbardziej dokładnego wskaźnika, jakim jest stosunek szerokości łydki do wysokości (Masler i Suher, 1951). Otyłość wielu dzieci wskazuje, że ich waga jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do wysokości. Bardzo rzadko otyłość jest spowodowana funkcjonowaniem gruczołów. Raczej jest ona uzależniona od czynników psychicznych, takich jak na przykład uleganie dorosłym, niechęć do jedzenia, niedokładność i niesystematycz- ność w jedzeniu (Bruch, 1939, 1940, 1941, 1941a, 1943: Bruch i Touraine, 1940). Na otyłość wpływają w dużym stopniu złe nawyki jedzeniowe w rodzinie i czynniki konstytucjonalne. (Tolstrup, 1953). Wśród starszych dzieci w okresie dojrzewania apetyt wzrasta i często dochodzi do objadania się (Wolff i Bayer, 1952). Chociaż otyłość u starszych dzieci jest spowodowana nadmiarem tłuszczu w organizmie, to jednak jest także wynikiem nadmiernego rozrostu kości i mięśni (Reynolds i Asa- kawa, 1948).

czytaj więcej