Badania nad środowiskiem płodowym – kontynuacja

Zniekształcenia w rozwoju mogą być następstwem osłabionych genów, przekazywanych dziedzicznie, lub mogą być wynikiem zaburzeń albo chorób jednego lub więcej gruczołów dokrewnych, w końcu mogą być wynikiem działania niekorzystnego środowiska płodowego. Jak wykazał Corner (1944), anormalne struktury mogą być wynikiem czy to zdrowego jaja rozwijającego się w niesprzyjającym środowisku, czy też chorego, rozwijającego się w dobrym środowisku”. Wiele defektów rozwojowych, które dawniej uważano za wynik działania dziedziczności, takie jak rozszczepienie podniebienia, warga zajęcza, szpotawe stopy albo mongolizm, uważa się obecnie za wynik działania czynników w środowisku płodowym matki, a specjalnie takich czynników, jak a n o k s j a lub niedostateczny dopływ tlenu powstały z choroby, albo też uszkodzenia, jakich doznała matka w czasie ciąży (Ingalls, 1950).

Konkludując badania nad środowiskiem płodowym, Ingalls (1950) stwierdza: ,,Współczesne badania wyraźnie podkreślają rolę czynników środowiskowych decydujących w pewnym stopniu o wszystkich wrodzonych anormalnościach i kalectwach. Ważnym i decydującym czynnikiem jest środowisko płodowe, które może ulegać pewnym przekształceniom, natomiast geny i chromosomy pozostają niezmienione”. Z biegiem czasu, dzięki dalszym badaniom, które wyjaśniają wpiyw specyficznych czynników decydujących o powstawaniu ułomności rozwojowych, wielu z nich można uniknąć (Rusk, 1955). ciężarnej kobiety służyła za przepowiednię. Kiedy upadła ona „głową”, wówczas wierzono, że narodzi się chłopiec. Natomiast gdy upadła tak zwaną „reszką” do góry, to miała być dziewczynka. Wśród ludu niemieckiego utrzymał się zabobon, który polegał na tym, że jeżeli jęczmień i pszenicę namoczy się w moczu ciężarnej kobiety, a następnie posadzi się w ziemi, to za pomocą wyrośniętego zboża można określić pleć zarodka. Tak na przykład, jeżeli pierwszy wyrósł jęczmień, to narodzić się miała dziewczynka. Gdy natomiast zakiełkowała najpierw pszenica, to wówczas miał narodzić się chłopiec. Ostatnio stosowano bardziej naukowe metody w celu określenia płci. Tak na przykład pomiary uderzeń serca mają wskazywać na to, że gdy tętno serca zarodka wynosi 125 lub mniej uderzeń na minutę, wówczas ma być chłopiec, natomiast gdy tętno serca wynosi 144 lub więcej uderzeń, to oznacza, że narodzi się dziewczynka. Tego rodzaju pomiary nie są dokładne ze względu na indywidualne różnice, jakie zachodzą w tempie uderzeń serca. W ostatnich latach próbowano przepowiadać pleć na podstawie prześwietlania kości promieniami Roentgena. Próby te opierają się na twierdzeniu, że porównywane kości dziewcząt wykazują wcześniejsze skostnienie niż kości chłopców. Jednakże różnice indywidualne zachodzące między jednym a drugim zarodkiem wskazują na to, że tego rodzaju badania nie są dokładne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>