Category Dziecko

Historia psychologii dziecka

Psychologia dziecka, która bada rozwój dziecka od chwili poczęcia aż do dojrzałości, jest uznana dzisiaj za jedną z najważniejszych, wyspecjalizowanych gałęzi badań psychologicznych. Stanowi ona dziedzinę badań nad dzieckiem, które polegają na stosowaniu kontrolowanej obserwacji i eksperymentu. Zainteresowania badaniami naukowymi nad dzieckiem pochodzą z wielu źródeł, a szczególnie z takich dziedzin, jak: medycyna, wychowanie, psychiatria, higiena psychiczna, socjologia i religia. Wiadomości dostarczone przez każdą z tych dziedzin umożliwiły psychologowi rozwinięcie swoich własnych badań oraz uformowanie pełnego, typowego obrazu rozwoju normalnego dziecka, jak też dziecka odbiegającego od normy.

czytaj więcej

Jak rozróżniać najczęstsze wysypki?

Po przeczytaniu tego rozdziału nie zostaniecie diagnostami. Gdy u dziecka wystąpi wysypka, potrzebna wam będzie pomoc lekarza. Wysypki spowodowane tą samą nawet przyczyną mogą u poszczególnych dzieci wyglądać na tyle inaczej, że i specjalista chorób skórnych ma nieraz nie lada trudności z ustaleniem rozpoznania. Tym łatwiej o błąd u mniej doświadczonych osób. W tym rozdziale daję jedynie kilka ogólnych wskazówek dotyczących rozpoznawania wysypki, a to w tym celu, żeby rodzice mogli rozładować trochę swój niepokój, zanim dojdzie do oględzin lekarskich.

czytaj więcej

Proporcje zachodzące w pojawianiu się obu płci – kontynuacja

Według tradycji, więcej chłopców rodzi się w okresie wojen niż w czasach normalnych, a więc w stosunku 105 do 106 chłopców na 100 dziewczynek. Dane uzyskane ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii wykazują jednak, że stosunek urodzin zachodzący pomiędzy obiema płciami nie wzrasta bardziej podczas wojny w porównaniu z latami bezpośrednio przed i po wojnie. Nie ma więc dowodów wykazujących, że wojna przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu urodzin chłopców (Myers, 1949a: Scheinfeld, 1950). Istnieje także tradycyjne przekonanie, że zachodzi związek między wiekiem rodziców a płcią potomstwa, to znaczy, że młodzi ojcowie mają w większości wypadków potomstwo płci męskiej niż starzy. Nie ma jednak dowodów naukowych, potwierdzających słuszność tych przekonań. Są raczej dowody wskazujące, że nie ma związku pomiędzy narodzinami potomstwa danej płci a wiekiem matki czy też ojca (Berbstein, 1953).

czytaj więcej

Metoda psychometryczna – kontynuacja

Ze względu na to, że dzieci lepiej wyrażają się w działaniu niż w mowie, swobodna zabawa dziecka może dać klucz do wykrycia przyczyn jego zachowania się. Amster (1943) sporządził listę zadań, którym może służyć metoda zabawy. Do najważniejszych z nich należą:

czytaj więcej

Rozwój można przepowiedzieć

Dziecko, które rozwojem inteligencji przewyższa dziecko przeciętne, przewyższa je również wysokością, uspołecznieniem i specjalnymi skłonnościami. Dziecko zaś, którego rozwój intelektualny jest niższy od rozwoju dziecka przeciętnego, nie uzyska dobrego stanu zdrowia, wysoko rozwiniętych umiejętności specjalnych, dużego uspołecznienia albo wyższej struktury fizycznej organizmu. Upośledzeni pod względem umy- słowym przejawiają tendencję do mniejszej budowy ciała niż dzieci normalne. Idioci i imbecyle są najmniejsi z grupy upośledzonych umysłowo. Tak samo wysoki poziom inteligencji koreluje w dużym stopniu z wczesnym dojrzewaniem seksualnym, a niski poziom inteligencji z późną dojrzałością seksualną. Należy jednak brać pod uwagę takie czynniki, jak klimat, rasa itp.

czytaj więcej

Różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia rozwoju

Mogą pojawić się różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia wzrostu, wagi, inteligencji, dojrzewania procesów emocjonalnych i dojrzewania płciowego. Tego rodzaju nieregularność tempa rozwoju różnych właściwości struktury, funkcji, społecznego przystosowania się, inteligencji, może wykazywać wiele psychosomatycznych implikacji. Dziecko zdolne może na przykład odbiegać od swoich rówieśników pod względem zainteresowań i zajęć, ale pod względem społecznym może być nie przyjęte przez grupę starszych dzieci. W konsekwencji może to wywrzeć wpływ na jego przystosowanie się społeczne, na jego równowagę psychiczną oraz rozwój popędów i motywów (Sontag, 1946).

czytaj więcej

Metoda kontrolowanej obserwacji – kontynuacja

Gesell (1932, 1935) w 1926 roku urządził kamerę filmową przy Uniwersytecie w Yale jako pomoc w obserwowaniu małych dzieci. Zastosował on metodę obserwacji przez 24 godziny, w którym to czasie zachowanie się niemowlęcia było obserwowane i protokołowane bez przerwy, w każdej minucie. Obserwatorzy, którzy protokołowali reakcję dzieci, przebywali poza miejscem pobytu dziecka. Do tego celu przygotowana była specjalna zasłona, która pozwalała osobie badającej prowadzić obserwacje dziecka, natomiast dziecko nie widziało osoby, która je obserwowała. W ten sposób usunięto przeszkody, które mogłyby zakłócić normalne zachowanie się niemowlęcia (patrz rys. 2). Jako uzupełnienie tej metody zastosowano aparat filmowy, za pomocą którego fotografowano każdy ruch niemowlęcia, oraz protokoły stenograficzne dotyczące obserwowanych ruchów, a notowane jednocześnie przez kilku obserwatorów. Ulepszenia te wzmocniły metodę kontrolowanej obserwacji od strony jej naukowej dokładności.

czytaj więcej

Pięcioraczki

W rozwoju fizycznym trojaczków zaznacza się zwolnione tempo w porównaniu z rozwojem bliźniąt lub dzieci pojedynczo urodzonych. Przeciętnie wyrzynanie się pierwszych zębów pojawia się o miesiąc później niż u bliźniąt. W rozwoju takich właściwości jak samodzielne siadanie, stanie i chodzenie, zaznacza się również opóźnienie. Trojaczki później zaczynają wymawiać pierwsze słowa i tworzyć zdania niż bliźnięta i dzieci urodzone pojedynczo. Rozwój umysłowy, mierzony testami inteligencji, wykazuje niższy stopień. Jednakże opóźnienie to u starszych trojaczków zaznacza się słabiej niż u młodszych, co wskazuje na to, że opóźnienie w rozwoju występuje raczej we wczesnych latach życia. Testy badające rozwój uczuć i osobowości wykazują, że trojaczki zachowują się w taki sam sposób pod względem społecznym i przejawiają właściwości temperamentu w taki sam sposób jak dzieci urodzone pojedynczo i będące w tym samym wieku, oraz że przejawiają zainteresowania i postawy właściwe dła ich płci (Sanders, 1932: Anderson i Schidemann, 1933: Lund, 1933: Howard, 1934, 1946, 1946a, 1947: McCarthy, 1954).

czytaj więcej

Gdy do oka dostanie się niebezpieczny płyn

Jeżeli dziecku przez przypadek prysnął do oka jakiś płyn z rozpylacza lub po prostu chlapnięto mu czymś w oczy, należy mu natychmiast przepłukać oko czy oczy. Ułóżcie dziecko na plecach i kilkakrotnie wyciśnijcie mu do oczu wodę z kroplomierza lub z dobrze zmoczonej myjki (nie kroplami, lecz sporym strumieniem).

czytaj więcej

Zainteresowanie dzieckiem trudnym

Trzecia ważna tendencja w nowoczesnych badaniach nad dzieckiem dotyczy zagadnienia testowania. W związku z rozwojem standaryzowanej skali testów do mierzenia inteligencji ogólnej, ułożonej przez Alfreda Bineta i Th. Simona w Paryżu, w 1905 roku, a uzupełnionej rewizjami z 1908 i 1911 roku, ukazała się długa lista rewizji i modyfikacji oryginalnej skali Bineta w Ameryce, dokonanych przez Goddarda, Kuhlmanna, Termana, Y er kęsa, Pintnera i wielu innych. W ślad za tym pojawiły się testy osobowościowe i testy specjalnych zdolności, z których większość jest jeszcze w stanie na pół eksperymentalnym i zasadniczo jest przeznaczona dla dzieci sześcioletnich lub starszych.

czytaj więcej

Powikłania w czasie ciąży

Faza embrionalna jest ważną fazą w rozwoju płodu nie tylko ze względu na tworzące się w tym czasie wszystkie podstawowe organy ciała oraz dodatkowe narządy, służące do ochrony organizmu i dostarczania pożywienia do czasu urodzenia, ale także ze względu na pewne komplikacje, które decydują o przyszłości embrionu. Spośród tych komplikacji dwie są najpoważniejsze: poronienia i zniekształcenia.

czytaj więcej