Choroby zmyślone

Choroby z powodu migdałów i anedoidów są mniej częste w okresie adolescencji to ze względu na fakt, że tego rodzaju choroby występują przeważnie w okresie dziecięcym (Lund i inni, 1946). Dziewczęta wykazują większą skłonność do chorób niż chłopcy, szczególnie w okresie adolescencji, ponieważ dziewczęta w mniejszym stopniu niż chłopcy biorą udział w ćwiczeniach hartujących i kształtujących ich ciało (Lund i inni, 1946). Dziewczęta częściej cierpią na zaburzenia jelitowo-żołąd- kowe i na zaburzenia wydzielania dokrewnego. Chociaż dzieci urodzone jako pierwsze nie wyróżniają się większą podatnością na choroby niż dzieci urodzone jako następne, to jednak cierpią częściej na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia, alergie i astmę. Przypuszcza się, że jest to wynikiem postawy przeczulonych rodziców w stosunku do pierworodnego dziecka (Kingsley i Reynolds, 1949).

Choroby zmyślone. Nie można kwestionować, że wszystkie dzieci w pewnym czasie narzekają, że „nie czują się dobrze” i stwarzają w ten sposób powód do ucieczki od niektórych nieprzyjemnych obowiązków albo do uniknięcia kary, na którą zasłużyły. Jak dalece jest rozwinięte zmyślone „inwalidztwo”, to nie zostało jeszcze zbadane. Niewątpliwie pojawia się ono częściej w okresie adolescencji niż w okresie dziecięctwa. Analizując narzekania dzieci na zły stan fizyczny, które nie miały żadnych podstaw organicznych, zauważono, że rzadko podłożem tych narzekań były faktyczne bóle organiczne, na które w istocie należałoby zwrócić uwagę. W większości przypadków przyczyną osłabionego zdrowia dziecka były nieszczęśliwe sytuacje. Tego rodzaju zmyślone choroby były wykorzystywane przez dziecko w celu uniknięcia przykrości (Preston, 1940). Szeroki zakres takich zaburzeń fizycznych, jak nerwica, cukrzyca, astma, alergia, ropnie jest odbiciem stosunków między dzieckiem a rodzicami lub wynikiem interpretacji jego zależności od rodziców (Mohr, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>