FILM JAKO POMOC

Z Rozwojem dziecka skorelowanych jest dziewięć filmów i pięć serii filmowych. Ponieważ wiele ilustrucji zamieszczonych w tekście pochodzi z tych filmów, zaznajamiamy czytelnika z ich treścią.

Zasady rozwoju. (17-minutowa taśma filmowa z serią obrazów). Film ten przedstawia zasady rozwoju począwszy od wczesnego niemowlęctwa aż do okresu dziecięctwa. Rozwój odbywa się według pewnych prawidłowości, które są czymś ciągłym, uporządkowanym, progresywnym i możliwym do określenia. W procesie tym zachodzi znaczna korelacja pomiędzy właściwościami rozwoju, na przykład wzrost fizyczny wpływa na rozwój motoryki. Często jednak jeden rodzaj rozwoju zależy od drugiego. Jeżeli wysiłek niemowlęcia jest skierowany na opanowanie umiejętności chodzenia, w tym samym czasie nie może ono nauczyć się nowych słów przez kilka miesięcy. Rozwój przebiega od reakcji ogólnych do reakcji specyficznych. Niemowlę lubi ogólnie ludzi, zanim zacznie obdarzać szczególną sympatią swoją matkę. Każde dziecko przechodzi przez każdą fazą rozwojową, a każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy. Struktura danej jednostki będzie różnić się od struktury innej jednostki w zależności od jej rozwoju. Cały rozwój jest uzależniony od dojrzewania i uczenia się. Powiązanie tych dwóch czynników jest podstawą całego kształcenia dziecka. U normalnych ludzi przy sprawnościach takich, jak siadanie lub chodzenie, ćwiczenia nie odgrywają specjalnej roli. Niemowlę będzie uczyło się wtedy, kiedy jest do tego dojrzałe. Specjalnych czynności może dziecko nauczyć się tylko wtedy, kiedy jego organizm jest odpowiednio dojrzały. Do czynników decydujących o różnicach w rozwoju dzieci należą: płeć, inteligencja, rasa, funkcja gruczołów dokrewnych, pożywienie, zdrowie, świeże powietrze i słońce, pozycja dziecka w rodzinie, bodźce, dziedziczność i postawa rodziców wobec dziecka. Film jest skorelowany z rozdziałami II i VI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>