Implikacje

Zgodnie z poglądami Gesella (1952), „… nie należy czynić wyraźnego podziału pomiędzy czynnikami dojrzewania a czynnikami środowiskowymi. Wyposażenie fizyczne i środowisko kulturowe współdziałają… Są jednak dowody wskazujące na dokładny plan rozwoju, który jest kierowany przez wrodzoną, dynamiczną strukturę, składającą się z dziedzicznych cech gatunku i cech rodzinnych. Z tej właśnie przyczyny dziecko pochodzące z danego pnia rodowego i należące do danej kultury będzie przejawiało w okresie dojrzewania właściwości, które są bardziej lub mniej typowe dla grupy, jak również właściwości, charakterystyczne dla danej jednostki”.

Implikacje. Ze względu na to, że rozwój zależy od dojrzewania i uczenia się, mogą przejawiać się różne jego odmiany. Gdyby rozwój zależał tylko od dojrzewania, co jest istotne dla wielu gatunków zwierząt, wówczas nie powstałoby zagadnienie indywidualności. Mimo nawet, że w ludziach dokonuje się podobny rozwój, to jednak i tutaj mogą pojawić się jakieś niezwykłe odmiany prawidłowości rozwoju (Wahs- burn, 1950: Wishik, 1950). „Każde dziecko – zgodnie z poglądami Gesella – wykazuje własną prawidłowość rozwoju, która wyraża się w jego charakterystycznym zachowaniu. Cały rozwój ontogenetyczny zależy od wewnętrznych czynników dojrzewania”.

Dojrzewanie, które zależy od wyposażenia dziedzicznego jednostki, wykazuje pewne granice, poza które rozwój nie może wyjść, nawet gdy dziecko jest zachęcane do uczenia się. Zaznacza się to silniej u zwierząt niż u ludzi, ponieważ u zwierząt dojrzewanie odgrywa istotniejszą rolę w rozwoju niż u ludzi. Jednakże ograniczenia w rozwoju pojawiają się także wśród ludzi. Rozwój fizyczny lub umysłowy, jak również rozwój sprawności jest ograniczony wyposażeniem dziedzicznym. Jak wykazał Gesell (1949), „…całe wychowanie zależy od wrodzonych zdolności rozwojowych. Ten istotny rozwój jest dziełem natury. Człowiek może nim kierować ale nie może go stworzyć. Nie może on być także wywołany czynnikami wychowawczymi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>