Metoda psychometryczna

Metoda psychometryczna albo metoda testowa zmierza do zbadania dzieci, sklasyfikowania ich zachowania się za pomocą wystandaryzowanych testów. Na wzorach ułożonych przez Alfreda Bineta w 1905 roku rozwinęły się testy inteligencji przeznaczone do badania dzieci w różnych latach życia. W oparciu o testy inteligencji pojawiły się testy osobowości i specjalnych uzdolnień. Wprawdzie testy układane w późniejszym okresie były lepiej dostosowane do wieku młodzieży szkół średnich i kolegiów, niż do wieku dzieci w okresie szkoły podstawowej, jednakże dzięki zastosowaniu testów uzyskano niektóre wartościowe dane dotyczące kształtowania osobowości dzieci.

Jedną z głównych wartości metody psychometrycznej jest jej dokładność, która wynika z położenia dużego nacisku na dokładną kontrolę warunków środowiskowych. Ta istotna cecha wynika jednak często ze sztucznej sytuacji, która wywołuje niesprzyjającą reakcję emocjonalną, obniżającą dokładność pomiarów.

Metoda indywidualnej diagnozy. Metoda ta jest modyfikacją metody stosowanej przez szkołę freudowską w badaniach dorosłych. Po raz pierwszy była zastosowana przez Witmera w założonej przez niego w 1896 roku Klinice Psychologicznej przy Uniwersytecie w Pensylwanii. Opracowane przez Witmera zmiany tej metody wykorzystano w klinikach zajmujących się kształtowaniem nawyków oraz roztaczających opiekę nad dzieckiem. W klinikach tych badania ograniczano przede wszystkim do dziecka trudnego. Badanie indywidualne, przywiązujące szczególną wagę do dokładnej analizy i porównywania uzyskanych wyników z przypadkami normalnymi, okazało się lepszą metodą niż metoda stosowana wcześniej w tej samej dziedzinie badań.

Terapia zabawowa jest dzisiaj jedną z najszerzej stosowanych modyfikacji diagnozy indywidualnej. Anna Freud, córka Zygmunta Freuda, pierwsza zastosowała zabawę w celu poznania dziecka-pacjenta, zdobycia jego zaufania i stworzenia takiej atmosefry, w której dziecko mogłoby ją polubić. Dopiero później okazało się, że ponieważ dzieci naśladują w zabawie to, co wid2ą lub słyszą wokół siebie, obserwując je w zabawie można uzyskać wiadomości o ich osobistym życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>