OKRESY ROZWOJOWE

Lawton (1943) twierdzi, że „…całe nasze życie zostało podzielone na okresy, a każdy z tych okresów ma własne problemy związane z przystosowaniem się. Okresy te nie wiążą się z jakimś jednym problemem, ponieważ problemy zmieniają się. Podział życia jednostki na okresy jest metodą, która pozwala na analizę problemów przystosowania się, albowiem sam podział na okresy nie zmienia się. Poprzez całe życie ludzie zdobywają różne sposoby pokonywania trudności życiowych. Niektóre sposoby są odpowiednie i skuteczne, natomiast inne są niewłaściwe i bezużyteczne. Albo też metoda postępowania może być odpowiednia w jednym okresie, a niewłaściwa w innym”. Jakich zmian musi dokonać jednostka w przystosowaniu się – będzie to zależało od potrzeb jednostki w danej fazie jej rozwoju (Rubinov, 1933).

Naukowe badania nad dziećmi wykazały, że w różnych okresach życia pojawiają się pewne formy rozwoju, które odróżniają ten okres od innych poprzednich lub następnych okresów. Gdy dziecko przechodzi z jednego okresu rozwoju w drugi, wówczas zachodzi stopniowe przesuwanie się na dominującą formę rozwojową, jaka pojawia się w danym okresie. Chociaż nie ma wyraźnego podziału na różne okresy, to jednak na podstawie wyników uzyskanych z badań dużych grup dzieci można wyznaczyć zasadnicze okresy rozwojowe, z których każdy ma swoją specyficzną formę przesłaniającą ważność pozostałych cech w danym okresie rozwoju.

Można wyróżnić pięć zasadniczych okresów rozwojowych, przy czym poszczególnym okresom odpowiadają charakterystyczne właściwości rozwoju oraz powszechnie przyjęte nazwy. Są to następujące okresy rozwojowe:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>