PORODY WIELOKROTNE

Wielokrotne porody, czyli narodziny dwóch lub więcej potomków, następujące jeden po drugim w ciągu kilku dni są wynikiem niesymetrycznego podziału komórki albo kilku jednoczesnych zapłodnień. Kiedy zapłodnione jajo dzieli się w przedwczesnym okresie przedporodowym, niąt. Pierwszy typ, to bliźnięta identyczne lub .iednojajowe. Rozwijają się one z pojedynczego jaja, zapłodnionego przez pojedynczy plemnik. Drugim rodzajem bliźniąt są tak zwane bliźnięta n i e identyczne, albo bliźnięta dwujajowe. Rozwinęły się one z dwu jaj zapłodnionych jednocześnie. Bliźnięta nieidentyczne pojawiają się znacznie częściej niż bliźnięta identyczne. Nie ma jednak danych statystycznych, które wykazałyby, jakie różnice we frekwencji zachodzą między bliźniętami obu typów. Określa się, że w przybliżeniu jedna czwarta wszystkich bliźniąt jest typu jednojajowego. Rys. 14 pokazuje dwa typy bliźniąt.

Bliźnięta identyczne. Kiedy jedno jajo zostało zapłodnione przez jeden plemnik, wówczas może czasami zdarzyć się, że podczas pierwszego podziału komórki, to jest, kiedy jajo dzieli się na dwie części, nowe komórki oddzielają się, zamiast pozostawać razem. Dlaczego taki podział następuje, nikt nie wie. W konsekwencji każda część rozwija się jako kompletna jednostka. Uformowane w taki sposób bliźnięta nazywają się identycznymi, ponieważ posiadają ten sam rodzaj genów. Dlatego też są one do siebie bardzo podobne pod względem wszystkich cech dziedzicznych. Posiadają największy stopień pokrewieństwa, jaki jest możliwy dla dwóch zupełnie oddzielnych jednostek. Są one zawsze tej samej płci, mają jedno łożysko i są otoczone jedną błoną płodową. Kiedy podział zapłodnionego jaja jest niekompletny, pojawia się para bliźniąt sjamskich. Są one zawsze tej samej płci, jak normalne bliźnięta identyczne i są również bardzo do siebie podobne pod względem cech fizycznych i umysłowych. Czy pozostaną połączone przez’całe życie, czy też będą mogły rozwijać się oddzielnie, zależy to od tego, w którym miejscu nastąpiło połączenie ich ciał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>