Różnice indywidualne dotyczące tempa rozwoju są stałe

Powszechne przekonanie, że niemowlę opóźnione pod względem rozwoju fizycznego lub umysłowego dorówna niemowlęciu rozwiniętemu normalnie, nie zostało poparte dowodami naukowymi. Przeciwnie, jest dużo dowodów wskazujących na to, że tempo rozwoju jest stałe. Te dzieci, które rozwijały się szybko na początku swojego życia, będą rozwijać się nadal w tym samym tempie. Natomiast dzieci, których rozwój przebiegał wolno, będą nadal rozwijać się wolno. Krzywe rozwoju dotyczące wysokości organizmu wykazały, że dzieci, które są wysokie w pierwszym roku życia, są także wysokie i w następnych latach, natomiast dzieci, które są niskiego wzrostu, pozostaną nadal niskie (Baldwin, 1922). Pomiary wagi i wzrostu u chłopców i dziewcząt, którzy byli dobierani według wagi urodzeniowej, przeprowadzane co pół roku do 13 roku życia, wykazały, że to samo tempo rozwoju, które zaobserwowano po urodzeniu, utrzymało się i w okresie dziecięctwa (Illingworth i inni, 1949). Jeżeli chodzi o wzrost w okresie przedpubertalnym, to zauważono, że dziewczęta, które szybciej rosły w ciągu pierwszego roku okresu przedpuber- talnego, tak samo szybciej rosły w ciągu dalszych lat tego okresu. Natomiast dziewczęta, które wzrastały wolniej w pierwszym roku okresu przedpubertalnego tak samo wzrastały wolniej i w następnych latach tego okresu (Muhsam, 1947).

Ta sama zasada dotyczy także dziedziny zachowania się. Pojedyncze ruchy, czy to proste czy bardziej złożone, pozostają przez dłuższy okres czasu niezmienne (Ames, 1940). Krzywe rozwoju wieku umysłowego dzieci zdolnych, przeciętnych i tępych wykazały podobną prawidłowość, jaką wykryto w krzywych dotyczących rozwoju fizycznego. Przyspie- szony rozwój umysłowy w pierwszych latach życia dziecka utrzymuje nadal swoje tempo w dalszych latach życia (Gesell, 1928).

Badania Termana (1926, 1947) nad geniuszami wykazały, że byli oni przedwcześnie rozwinięci pod względem umysłowym w okresie dziecięctwa. Dzieci, które są umysłowo upośledzone, nie osiągają poziomu dziecka normalnego, z wyjątkiem tylko nadzwyczajnych przypadków. Można przypuszczać, że wraz z wiekiem będą one coraz to bardziej opóźniać się w rozwoju umysłowym.

Rozwój przebiega w różnym tempie w różnych częściach ciała. Nie wszystkie części ciała rozwijają się w tym samym tempie ani też nie wszystkie właściwości rozwoju umysłowego pojawiają się w tym samym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>