Różnice w wielkości ciała

Waga dziecka w każdym okresie zależy w pewnym stopniu od b ud o w y ciała. Chociaż jest wiele typów budowy ciała, to jednak można wyróżnić trzy główne typy: endomorficzny – charakteryzujący się tendencją do tycia: mezomorficzny – o ciężkiej prostokątnej budowie ciała i ektomorficzny – odznaczający się cienką i długą budową, szczupłymi mięśniami i długimi, cienkimi kośćmi (Sheldon i inni, 1940). Przy określaniu normalnej wagi dziecka musi być wzięta pod uwagę konstytucja ciała. Typ mezomorficzny na przykład powinien ważyć więcej w stosunku do swojej wysokości niż typ ektomorficzny. Stosunek wagi do budowy ciała jest przedstawiony na rys. 20. W celu określenia właściwej wagi dziecka, można używać najbardziej dokładnego wskaźnika, jakim jest stosunek szerokości łydki do wysokości (Masler i Suher, 1951). Otyłość wielu dzieci wskazuje, że ich waga jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do wysokości. Bardzo rzadko otyłość jest spowodowana funkcjonowaniem gruczołów. Raczej jest ona uzależniona od czynników psychicznych, takich jak na przykład uleganie dorosłym, niechęć do jedzenia, niedokładność i niesystematycz- ność w jedzeniu (Bruch, 1939, 1940, 1941, 1941a, 1943: Bruch i Touraine, 1940). Na otyłość wpływają w dużym stopniu złe nawyki jedzeniowe w rodzinie i czynniki konstytucjonalne. (Tolstrup, 1953). Wśród starszych dzieci w okresie dojrzewania apetyt wzrasta i często dochodzi do objadania się (Wolff i Bayer, 1952). Chociaż otyłość u starszych dzieci jest spowodowana nadmiarem tłuszczu w organizmie, to jednak jest także wynikiem nadmiernego rozrostu kości i mięśni (Reynolds i Asa- kawa, 1948).

Różnice w wielkości ciała. Różnice w wielkości ciała zaznaczają się natychmiast po urodzeniu. Różnice te uwidaczniają się bardziej w miarę jak dziecko staje się starsze. Są one szczególnie duże w okresie późnego dziecięctwa, a to ze względu na to, że różne dzieci w różnych latach wykazują nagły przyrost wagi, towarzyszący dojrzewaniu. Różnice w wadze są większe we wszystkich okresach życia niż różnice w wysokości, ponieważ waga jest bardziej uzależniona od wpływów środowiska niż wysokość. Ponieważ każde dziecko ma własną prawidłowość wzrostu uzależnioną od budowy jego ciała, przeto przy każdym odchyleniu od normy powinno się brać pod uwagę typ konstytucjonalny dziecka. Jedną ze skutecznych metod służącą do wykrywania różnic jest metoda Wetzla (1944, 1948), która rozróżnia siedem stopni dla siedmiu typów budowy ciała. Ze względu na to, że normalny postęp we wzroście odbywa się zgodnie z danym typem, każde odchylenie od tego typu wskazuje na stan zdrowia dziecka. Tak na przykład, jeżeli krzywa przesuwa się na lewo, to znaczy że dziecko zmienia swoją fizyczną budowę, co prowadzi do otyłości. Jeżeli natomiast krzywa przesuwa się ku prawej stronie, znaczy to, że zmiana postępuje w kierunku jeszcze bardziej smuklej budowy i utraty normalnej, dotychczasowej wagi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>