Skutki chorób – kontynuacja

Choroba w okresie dziecięcym często prowadzi do zaburzeń osobowości. O zaburzeniach decyduje zwykle nie tylko sama choroba, ale również fakt, że w czasie choroby dziecko jest rozpieszczone, a jego dotychczasowy tryb życia nie jest przestrzegany i obowiązki dziecka są na pewien czas zawieszone. Jeżeli choroba trwa przez kilka miesięcy, to nie tylko dziecko jest „rozpieszczone”, ale samo napotyka trudności w ponownym przystosowaniu się do swoich dawnych równieśników zabaw, ponieważ oni w czasie jego choroby nauczyli się już więcej pod względem przystosowania się. Przejawia się to w niewłaściwej postawie społecznej oraz w wykształcaniu nawyków bawienia się w pojedynkę.

Zmiany osobowości występują po niektórych chorobach, które atakują centralny układ nerwowy, jak zapalenie płuc, malaria, złośliwa anemia, cukrzyca i polio (Shock, 1947). W przypadku polio wpływ na osobowość jest związany bezpośrednio z ostrym przebiegiem choroby i długotrwałymi skutkami (Harris, 1950). Dzieci cierpiące na astmę przeżywają lęk w przypadku oddzielenia ich od matek (Harris i inni, 1950). U dzieci alergicznych skutki złego przystosowania się odbijają się nie tylko na otoczeniu, ale i na samych dzieciach (Miller i Baruch, 1950). Dzieci niespokojne, nerwowe, kłótliwe, wykazują poprawę tych cech osobowości, jeżeli alergie, na które cierpiały, zostały usunięte. Jest to wynikiem zlikwidowania napięć emocjonalnych i zmiany w postawie rodziców (Ciarkę, 1952). –

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>