Skutki porodu – kontynuacja

Badania nad starszymi dziećmi i młodzieżą urodzoną za pomocą narzędzi wykazały, że przejawiały one więcej niewłaściwych cech osobowości niż te, które urodziły się w sposób naturalny. Nadmierna aktywność, nadmierna ruchliwość, złość, roztargnienie, podniecenie, defekty mowy, szczególnie takie jak jąkanie, słaba koncentracja uwagi występowały częściej u dzieci urodzonych za pomocą kleszczy niż u tych, które rodziły się w sposób naturalny (Wile i Davis, 1941: Despert, 1946: Boland, 1951).

Przeciwnie, noworodki, które rodziły się przy zastosowaniu cesarskiego cięcia, są, jak stwierdzono, najspokojniejsze, mniej plączą i lepiej przystosowują się do swego środowiska niż noworodki urodzone drogą naturalną lub przy użyciu kleszczy (Fries, 1941: Ruja, 1948). Przejawia się jednak u nich więcej trudności przy dostosowaniu narządów oddychania, co w konsekwencji może oddziaływać na ich mózg. Przeprowadzono jednak za mało badań nad niemowlętami urodzonymi za pomocą cesarskiego cięcia, aby można było stwierdzić, jakiego rodzaju skutki wywiera ten rodzaj porodu na ich późniejszy rozwój.

W konkluzji można stwierdzić, że nie tyle ważne jest to, kiedy dziecko przychodzi na świat, ile to, jak przebiega poród. Nie tylko sam proces porodu wywiera przejściowe lub stale skutki, w mniejszym lub większym stopniu, ale także jego przebieg i rodzaj oddziałuje na postawę rodziców wobec dziecka. Dziecko, które przychodzi na świat w sposób łatwy, bez powikłań porodowych ze strony organizmu matki, wywołuje zupełnie inne reakcje emocjonalne u obojga rodziców niż dziecko, którego urodzeniu się towarzyszył długi i duży wysiłek, a szczególnie dziecko, którego organizm uległ w czasie porodu jakimś uszkodzeniom. Jak poważny wpływ wywiera postawa rodziców, wywołana takim lub innym przebiegiem porodu, na całe życie jednostki, omówimy w podrozdziale poświęconym porodom przedwczesnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>