SŁABE STRONY BADAŃ NAD DZIECKIEM

Z podanego powyżej krótkiego zarysu historycznego wynika, że przyczyną opóźnienia rozwoju psychologii dziecka jako nauki nie był brak zainteresowań, ale raczej słabe strony badań, przede wszystkim o cha- rakterze społecznym. Podlegały one małej lub nie podlegały żadnej kontroli ze strony badacza. Spośród największych trudności badań nad dzieckiem należy wymienić następujące:

Postawa społeczeństwa wobec dziecka. Do ostatnich czasów traktowano dziecko jako miniaturkę dorosłego oraz przypuszczano, że jest ono podobne pod względem fizycznym i umysłowym do dorosłego. Poprzez cały osiemnasty i dziewiętnasty wiek była rozpowszechniona dosyć popularna teoria, która głosiła śp dziecko jest po prostu małych rozmiarów dorosłym. Teoria ta wywarła znaczny wpływ na wszystkie fazy życia dziecka. Dzieci nosiły ubrania, które w kroju i fasonie przypominały stroje ich rodziców. Codzienne czynności, a nawet zabawy były wzorowane na zajęciach dorosłych. Nauki religii i moralności dostosowane do poziomu dorosłych przekazywano dzieciom, które zupełnie nie mogły ich zrozumieć. Nawet w pracowniach psychologicznych nie zastanawiano się nad tym, czy dzieci mogą być przedmiotem badań eksperymentalnych.

Przekonanie, że dziecko jest miniaturą dorosłego, zostało stopniowo przełamane. Złożyły się na to różne przyczyny. Rousseau (1911) próbował wykazać w swoim Emilu, że dziecko jest już wyraźnie zarysowaną jednostką. „Dziecięctwo – pisał on – odznacza się charakterystycznymi dla tego okresu sposobami spostrzegania, myślenia i czucia’’. Komeński, Froebel, Pestalozzi i Herbart wyjaśniali to podobnie jak Rousseau, uważając, że poznanie dziecka jest podstawą, na której powinno być oparte całe wychowanie. Stopniowo, wraz z dalszymi materiałami zebranymi później w oparciu o bardziej nowoczesne badania, które zastąpiły rozważania wcześniejszych reformatorów wychowania, stare postawy w stosunku do dziecka ustąpiły miejsca nowym postawom. Obecnie traktuje się dziecko jako jednostkę ukształtowaną różnie i odmiennie w porównaniu z dorosłym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>