Układ krwionośny

Serce po urodzeniu położone jest w klatce piersiowej nieco wyżej i bardziej poziomo niż normalnie, jest cięższe oraz większe w stosunku do ciężaru ciała niż w jakimś innym okresie życia dziecka. Bezpośrednio przed okresem pubertalnym stosunek ciężaru serca do ciężaru ciała jest mniejszy niż w jakimś innym okresie, podczas gdy w okresie adolescencji wzrasta stosunek ciężaru ciała. W okresie adolescencji zwiększają się również włókna mięśniowe serca oraz wzrasta ich liczba. We wczesnym dziecięctwie serce jest małe, podczas gdy żyły i tętnice są duże, W okresie adolescencji stosunek ten zmienia się. W porównaniu z tętnicami w okresie dzieciństwa żyły są mniejsze niż w okresie późniejszym. Naczynia krwionośne stają się dłuższe i osiągają większą powierzchnię przekroju poprzecznego w okresie adolescencji, ścianki stają się grubsze, a tkanka ochronna mocniejsza. ślady na organizmie dziecka, pozostawia również ślady na jego osobowości. Stan zdrowia w okresie dziecięcym jest ściśle związany ze społeczno-ekonomiczną pozycją rodziny. U dzieci pochodzących z niższych warstw społecznych częściej występuje zły stan zdrowia niż dobry (Hardy i inni, 1941). Stosunki społeczno-ekonomiczne wpływają na jakość pożywienia dziecka w latach jego rozwoju, co w dużym stopniu decyduje o stanie jego zdrowia. Zarobki, wielkość rodziny i zorganizowany tryb życia rodzinnego w dużym stopniu decydują o jakości pożywienia dziecka (Stienbling, 1943). Porównanie dzieci, których odżywianie zostało ocenione jako dobre, z dziećmi źle odżywionymi wykazało, że grupa dzieci dobrze odżywionych przewyższała grupę dzieci źle odżywionych pod względem rozwoju fizycznego i stanu uzębienia. Dzieci te miały mniejszą liczbę dni ópuszczonych w szkole z powodu choroby, otrzymywały lepsze stopnie z zachowania i osiągały zdecydowanie wyższy stopień społecznego przystosowania się (Podgieter i Everitt, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>