Wiek rodziców

Kobiety, które nie są zadowolone ze swojej ciąży, częściej mają nudności i wymioty niż te, które są zadowolone (Roberston, 1940: Sąuier i Dunbar, 1946: Wasman, 1947: Wallin i Riley, 1950). Matka, która jest bardzo niezadowolona z dziecka, które ma się narodzić, czy ze względu na to, że będzie ono stanowić przeszkodzę w jej trybie życia czyteż ze względu na swoją sytuację ekonomiczną, przeżywa wówczas silne i stałe emocje, co z kolei wpływa na aktywność płodu, a w przyszłości na gorsze przystosowanie się niemowlęcia do swego środowiska (Wallin i Riley, 1950).

Wiek rodziców. Do tego czasu nie dowiedziono jeszcze w sposób naukowy, czy wiek rodziców ma jakiś wpływ na rozwój zarodka. Badania związane z wiekiem rodziców i inteligencją dzieci wykazują, że starsi rodzice mają bardziej inteligentne dzieci, niż rodzice młodsi wiekiem. Może to być jednak związane ze środowiskiem społecznym rodziców, a nie z ich wiekiem. W zamożniejszych warstwach społecznych, gdzie przeciętny iloraz inteligencji wśród dzieci jest najwyższy, pojawia się tendencja do zawierania małżeństw w późniejszym wieku, a to ze względu na długi okres kształcenia, niezbędnego do przygotowania mężczyzn i kobiet do ich przyszłych zawodów (Terman, 1925: Stecken, 1931). Stwierdzono, że rodzice, którzy są prawie w tym samym wieku, mają bardziej inteligentne dzieci niż rodzice, u których zaznacza się duża różnica wieku (Steckel, 1931).

Nie zauważono jednak, aby różnice zachodzące w rozwoju osobowości wiązały się z porami roku, w których nastąpiły narodziny. Jednakże ci, którzy rodzili się w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych, są, jak zauważono, bardziej uspołecznieni niż ci, którzy urodzili się w miesiącach zimowych (Pile, 1951: Middleton i Summer, 1953). Przeprowadzono pewną liczbę badań, aby przekonać się, czy zachodzi jakaś korelacja pomiędzy wynikami I.I. lub wynikami w nauce szkolnej a po- – rą roku lub miesiącem urodzin. Większość z nich wskazuje, że dzieci bardziej zdolne rodziły się częściej w miesiącach letnich i jesiennych niż w miesiącach zimowych i wiosennych. W innych badaniach uzyskano zupełnie odmienne wnioski. Jednak różnice, jakie zachodzą, są w większości przypadków zbyt małe, aby można było je uznać za istotne ze statystycznego punktu widzenia. (Blonsky, 1929: Pintner, 1931: Pin- tner i Forlano, 1934, 1939, 1943: Peterson, 1936: Pintner i Maller, 1937: Fialkin i Beckman, 1938: Huntington, 1938: Gordon i Novack, 1950). Gordon i Novack wyprowadzili z tych badań następującą konkluzję ogólną: „Nie ma danych zaprzeczających, że istnieje nieznaczna przewaga w I.I. u dzieci urodzonych w zimowych porach roku, nie ma również dowodu na uzasadnienie dużych przerw w pracy akuszerów w pier wszej połowie roku”. Różnice w inteligencji wiążące się z porami roku urodzin mogą być wynikiem wpływu stanu zdrowia (Pintner i Forlano, 1933: Pintner i Maller, 1937).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>